Environment Grey s.r.o.Environment

 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – EIA
  • Vypracovanie zámerov
  • Vypracovanie odborných posudkov
 • Zabezpečenie činnosti ochrany životného prostredia na úseku
  • Ochrany prírody a krajiny
  • Odpadového hospodárstva
  • Ochrany ovzdušia
  • Vodného hospodárstva a ochrany vôd
  • Priemyselných havárií
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, realizačnej a skutočného vyhotovenia
 • Vypracovanie žiadostí
 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej a verejnej správy
 • Zaistenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy
 • Vedenie agendy životného prostredia (evidenčné listy odpadov, ohlásenia o vzniku odpadov, sprievodné listy o preprave odpadov, ročné údaje o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a emisiách, výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia – NEIS, ...)
 • Zabezpečenie konzultácií a výklad právnych predpisov v oblasti životného prostredia