Realizácia stavieb

 • Komplexné riadenie stavieb
  • ako generálny dodávateľ zabezpečujeme komplexné riešenia a optimalizácie čím vieme investorovi ušetriť prostriedky
 • Zabezpečenie dodávok materiálov a prác
  • pre každý projekt zabezpečíme potrebný materiál alebo práce s našími obchodnými partnermi(výrobcovia materiálov)
 • Riadenie a kontrola kvality stavebných prác
  • zabezpečujeme kvalifikovanými ľuďmi so skúsenosťami
 • Vedenie a kontrola evidencie výstavby (certifikáty - prehlásenie o zhode, zápisy fotodokumentácia, stavebný denník, ...)
 • Výkon projektového manažéra
  • zabezpečujeme kvalifikovanými ľuďmi, ktorý sú zodpovedný za všetky časti projektu
 • Výkon stavbyvedúceho
  • zabezpečuje organizovanie, riadenie a koordináciu prác na projekte
 • Z Výkon stavebného dozoru
  • zabezpečuje kontrolu či zhotoviteľ stavby vykonáva predpísané a dohodnuté práce, skúšky materiálov, konštrukcií a prác s kontrolou ich výsledkov
  • vykonáva ako kontrolný orgán na stavbe všetky činnosti pre zabezpečenie k vality, dodržanie termínov a obmedzenie škôd
 • Odovzdanie hotovej stavby
  • zabezpečujeme kompletizáciu dokladov
 • Riadenie reklamačných konaní
  • pre klienta riadime odstránenie nedostatkov a nedorobkov